Program rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016

Program rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2012-2016 opracowany przez rektora-elekta prof. Andrzeja Gospodarowicza

Wprowadzenie

Często można spotkać opinię, że następna kadencja władz uczelni (od 1 września 2012 r. do 31sierpnia 2016 r.) będzie trudniejsza od dwóch poprzednich. Są pewne przesłanki, które uzasadniają to twierdzenie. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:
- nowe regulacje wynikające z nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz ustaw o finansowaniu badań naukowych, które będą systematycznie wprowadzane w kolejnych latach,
- zmniejszającą się liczbę kandydatów na studia, szczególnie na studia niestacjonarne, w związku z niżem demograficznym, podejmowaniem studiów na kierunkach technicznych oraz za granicą,
- stan finansów publicznych, który nie pozwoli w sposób istotny zwiększać dotacji budżetowej na działalność szkół wyższych.

Powyższe przesłanki stanowią niewątpliwie nowe uwarunkowania dla funkcjonowania uczelni w najbliższych latach. Nie będą one negatywnie wpływały na dalszy rozwój uczelni, jeżeli będziemy świadomi ich istnienia oraz będzie się podejmowało adekwatne i aktywnie prowadzone działania, które zapobiegną niepożądanym ich skutkom. Potrzebne są więc systematyczne inicjatywy rektora i innych kierowniczych organów uczelni oraz współdziałanie w ich realizacji z całą społecznością uczelnianą.

Na podstawie moich długoletnich doświadczeń wynikających z pełnienia funkcji dziekana wydziału (2 kadencje) i prorektora ds. nauki (2 kadencje) mogę stwierdzić, że reagowanie w porę na istniejące zagrożenia pozwala zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom. Ważne jest też, aby swoje przyszłe decyzje konsultować szeroko przed ich wprowadzeniem.
W trakcie dwóch kadencji jako prorektor ds. nauki uczestniczyłem w podejmowaniu i realizacji wielu decyzji, inicjowałem pewne działania. Szereg sprawdzonych działań chciałbym kontynuować, pełniąc funkcję rektora, w części zaś realizowanych przedsięwzięć  dokonać pewnych korekt. Będę też występował z nowymi inicjatywami, bo tego będą wymagały widoczne już nowe uwarunkowania zewnętrzne, jak również zmiany w otoczeniu w trakcie kadencji, których będzie zapewne dużo.

Chciałbym krótko przedstawić wybrane działania w najbliższych latach w ramach wyróżnionych obszarów działalności uczeni, które – moim zdaniem – powinny być podejmowane.


Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem, który jest dostępny na str. 3 w 12 nr PORTALU.

Pismo dostępne jest także w sieci, w wersji flash na stronie.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem