Portal Informacje UE we Wrocławiu

Reforma 2.0. Spotkania władz uczelni z pracownikami

Data opublikowania: 11.03.2019 | aktualizacja: 12.03.2019

Szykujemy się do zmian związanych z reformą 2.0. Reguluje ją U S T A W A z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
W wielu gabinetach przy Komandorskiej 118/120 od miesięcy trwają gorące dyskusje nad nowym organizacyjnym kształtem naszej uczelni. To największa reforma polskiego szkolnictwa wyższego od kilkudziesięciu lat. 
Władze UEW już po raz drugi zainicjowały spotkanie z pracownikami, aby przedstawić kierunki planowanych zmian. Prezentacja projektu nowego Statutu Uczelni, połączona z krótką dyskusją, odbyła się 11 marca 2019 r.Wystąpienie JM Rektora prof. Andrzeja Kalety obejmowało 4 zagadnienia dotyczące:
  • organów uczelni i funkcji kierowniczych
  • organizacji działań naukowo-badawczych
  • organizacji działalności dydaktycznej
  • problemów pracowniczych.
W projekcie nowego statutu zakłada się, że organami kolegialnymi będą: Rada Uczelni, Senat i rady naukowe dyscyplin. Strukturę organizacyjną tworzyć będą wydziały, katedry, filia i inne jednostki oraz komórki organizacyjne. 
Zadaniem Wydziału będzie prowadzenie działalności naukowej (w co najmniej jednej dyscyplinie) oraz promowanie kadr. Powstanie rada naukowa dyscypliny (stopień naukowy nadawać będzie Senat). Nowym rozwiązaniem będą szkoły doktorskie.  
Natomiast organizowaniem działaności dydaktycznej w uczelni zajmą się: rada ds. kształcenia, rada dydaktyczna (rada dydaktyczna filii), rada kierunku. Rada dydaktyczna powoływana będzie w dyscyplinie naukowej, w której uczelnia prowadzi kierunki studiów.

Rektor podał także szczegóły dotyczące stanowisk naukowych i warunków ich przyznawania. Pojawi się nowe stanowisko o nazwie profesor wizytujący; po spełnieniu określonych wymogów profesorem uczelnianym może zostać osoba z tytułem naukowym doktora.
Na pytanie prof. Jędrzeja Chumińskiego o wiek emerytalny wyjaśniono, że nie ma zapisu określającego jego wartość, natomiast będzie granica wiekowa (67 lat) obejmowania stanowiska kierowniczego.

Art. 23.1. ustawy określa bardzo szeroki zakres kompetencji rektora uczelni. Chcemy preferować podejście demokratyczne, nie autokratyczne – podkreślał Rektor. –  Decydując się na kierunki zmian uwarunkowane prawnie, kierowaliśmy się zasadami określanymi skrótem 4K, czyli rozwiązania są Konieczne, Korzystne, Kompromisowe i Kolegialnie wypracowane. Dlatego prezentujemy te rozwiązania i zachęcamy do dyskusji. –  zapraszali rektor prof. Andrzej Kaleta i prorektor ds. Nauki prof. Jerzy Niemczyk.

Co dalej?
Wszyscy pracownicy naszej uczelni dostaną projekt nowego statutu i będą mieli czas do końca marca na zgłaszanie uwag/propozycji rozwiązań (mail: rektor@ue.wroc.pl).

dsc03575

dsc03591_1


U S T A W A  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, DZIAŁ II - Szkolnictwo wyższe, Rozdział 1 – Uczelnie, Art. 24.2 Pełna treść ustawy

Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.
2. Do zadań rektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie uczelni;
2) zarządzanie uczelnią;
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;
7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;
8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
9) tworzenie szkół doktorskich;
10)  prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;
11)zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.
3. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:1) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury; 2) organizację oraz zasady działania administracji uczelni.


tekst i zdjęcia: Tamara Chorążyczewska, Lucyna Wasylina
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem