Portal Informacje UE we Wrocławiu

Uniwersytet z międzynarodowym certyfikatem

Data opublikowania: 06.04.2017 | aktualizacja: 13.04.2017

8 marca 2017 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną International Quality Accreditation (IQA) przyznawaną przez organizację CEEMAN. Ta prestiżowa akredytacja IQA została przyznana na okres sześciu lat. Przebieg procesu pozyskania tego prestiżowego certyfikatu relacjonuje dr Anna H. Jankowiak, koordynator procesu oraz kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej.

IDEA
Pomysłodawcą rozpoczęcia starań o uzyskanie tej prestiżowej akredytacji międzynarodowej był pan prof. Bogusław Fiedor, ówczesny prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, który dzięki swojemu doświadczeniu i niezwykle kompleksowej wizji rozwoju naszego Uniwersytetu, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, dostrzegł konieczność dostosowania Uczelni do wymagań światowej nauki. Początkowa przynależność do CEEMAN, a później sam proces akredytacyjny, pozwoliła nam na uświadomienie sobie naszych mocnych i słabych stron przy jednoczesnym sformułowaniu planu działań rozwojowych Uczelni. Realizacją pomysłu zajęła się pani prof. Bogusława Drelich-Skulska, obecna prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, która powołała roboczy zespół do spraw akredytacji CEEMAN, składający się z pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej: dr Anna H. Jankowiak (główny koordynator procesu), dr Karolina Łopacińska oraz mgr Anna Kuropka.

KORZYŚCI DLA UCZELNI
Celem, który osiągnęliśmy dzięki akredytacji CEEMAN, jest przeprowadzenie wewnętrznej diagnozy naszego Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem naszych silnych i słabych stron. Ocena niezależnych ekspertów zewnętrznych pozwoliła nam zrozumieć jak ogromnym potencjałem dysponujemy i w jakim kierunku powinniśmy podążać.
Akredytacja jest potwierdzeniem poziomu naszej działalności oraz stanowi certyfikat jakości kształcenia w skali międzynarodowej, a jednocześnie zwiększa widoczność naszej Uczelni, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, co może przełożyć się na efektywne pozycjonowanie Uczelni na rynku światowej edukacji wyższej. Miejsce w tak zaszczytnym gronie uczelni CEEMAN IQA wpływa na konkurencyjność oraz prestiż instytucji w środowisku akademickim. Dzięki uzyskanej akredytacji mamy szansę na szerszą sieć współpracy wewnątrz uczelni akredytowanych i z całym środowiskiem CEEMAN. Akredytacja IQA CEEMAN wyznacza Uczelni kierunek doskonalenia pozycji naszej jednostki na arenie krajowej i międzynarodowej.

CEEMAN
CEEMAN – Central and East European Managment Development Association – powstało w 1993 r. i obecnie organizacja ta skupia około 150 członków z 50 krajów. CEEMAN jest globalną siecią instytucji zainteresowanych rozwojem zarządzania jakością kształcenia i innowacji w tej dziedzinie.
Do celów organizacji należą:
– podwyższanie jakości edukacji zarządzania w Centralnej i Wschodniej Europie;
– zapewnienie sieci wymiany doświadczeń oraz miejsca spotkań różnych organizacji zajmujących się rozwojem biznesu oraz zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej, czego konsekwencją będzie lepsza współpraca w obszarach:
a) organizacji i zarządzania szkołami,
b) projektów i programów badawczych,
c) wymiany studentów, kadry naukowej i administracyjnej,
d) organizacji konferencji, obrad oraz spotkań.

PROCES AKREDYTACYJNY
Starania o uzyskanie akredytacji rozpoczęliśmy we wrześniu 2015 r. Podczas rad wydziałów szczegółowo zaprezentowane zostały zarówno poszczególne etapy przygotowań do zdobycia certyfikatu, jak i wymagania CEEMAN. Poprosiliśmy wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni o złożenie kart samooceny, na podstawie których mogliśmy stworzyć obraz naukowy Uniwersytetu. Dzięki zebranym danym stworzyliśmy dokument Research Areas, stanowiący zbiór wszystkich obszarów badawczych naszych naukowców. Dokument ten został umieszczony na stronach internetowych Uczelni oraz został rozesłany do uczelni partnerskich. Research Areas stanowił pierwszy krok w stronę umiędzynarodowienia projektów badawczych realizowanych na UEW. Rozpoczęliśmy także proces internacjonalizacji campusu Uczelni, którego celem było wprowadzenie ułatwień dla lepszego poruszania się naszych studentów obcokrajowców na terenie Uczelni.
Aplikacja akredytacyjna została wysłana w maju 2016 r. Mogliśmy wówczas przystąpić do tworzenia raportu samooceny.

RAPORT
Raport samooceny (self-assesment report) jest dokumentem wymaganym do przeprowadzenia procesu akredytacji, w którym uczelnia starająca się o IQA dokonuje podsumowania własnych działań. W raporcie ewaluacji poddawane jest dwanaście punktów działalności uczelni ekonomicznych, w tym główne osiągnięcia naukowe oraz zakres kształcenia studentów, relacje z absolwentami i biznesem, struktura organizacyjna, sytuacja finansowa, zasoby uczelni, programy nauczania, a także zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska. Przygotowaniem raportu zajął się zespół powołany przez JM Rektora, pod przewodnictwem pani prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej, a jego przygotowanie było dobrym punktem wyjścia do samooceny naszej Uczelni. Zebrane dane pozwoliły na uświadomienie sobie mocnych stron, lecz także elementów działalności wymagających poprawy. Raport SAR liczył aż 234 strony i stanowił swoiste kompendium wiedzy o działaniach i sukcesach Uczelni. Zebraliśmy w nim dane za ostatnie pięć lat, co pozwoliło na opracowanie kompleksowych analiz i sformułowanie konkretnych wniosków. Raport został wysłany do CEEMAN w listopadzie 2016 r. Po szczegółowym zapoznaniu się z raportem, Komisja zaakceptowała raport bez zastrzeżeń i mogliśmy zacząć przygotowania do wizyty Komisji Akredytacyjnej.

WIZYTA PRT
W skład Komisji Akredytacyjnej – Peer Review Team – wizytującej nasz Uniwersytet w dniach 10–12 stycznia 2017 r., decyzją kierownictwa CEEMAN, zostali powołani:
– prof. James C. Ellert, profesor szkoły Finansów i Strategii działającej w ramach International Institute of Management and Development (IMD) Business School w Szwajcarii, który został mianowany na przewodniczącego Komisji,
– prof. Drikus Kriek, były dyrektor Centrum Rozwoju Przywództwa oraz profesor w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wits Business School działającego w ramach Uniwersytetu Witwatersrand w Południowej Afryce, a także profesor w IEDC-Bled School of Management ze Słowenii,
– dr Alenka Braček Lalić, dyrektor CEEMAN IQA ze Słowenii.
Członkami Peer Review Team CEEMAN mogą zostać eksperci wykazujący się wyjątkowymi zdolnościami przywódczymi oraz ogromną wiedzą z zakresu funkcjonowania uczelni ekonomicznych na najwyższym, światowym poziomie. Zgodnie z wymogami procesu akredytacyjnego, podczas trzech dni pobytu, zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań z różnymi grupami interesariuszy naszej Uczelni. Komisja poprosiła o rozmowę z władzami Uczelni, studentami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi, administracyjnymi, a także z naszymi absolwentami i przedstawicielami biznesu, którzy zatrudniają naszych absolwentów. Łącznie Komisja spotkała się z ponad 150 osobami, co pozwoliło Komisji zbadać każdy aspekt działalności Uczelni oraz uzyskać informacje o wewnętrznych potrzebach i planach rozwojowych. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w te spotkania, za ich czas i wyrażone opinie. Dziękujemy także naszemu Studium Języków Obcych za wsparcie językowe podczas wszystkich rozmów. Wizytę zakończyło spotkanie podsumowujące, na którym członkowie Komisji Akredytacyjnej przedstawili swoje główne obserwacje, nie ujawniając jednak wniosków.
Raport pokontrolny, przygotowany przez członków Komisji, został wysłany zarówno do dyrekcji CEEMAN, jak i do nas. Komisja Akredytacyjna podkreśliła w nim wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb naszych studentów oraz wzbogacanie ich ogólnego doświadczenia akademickiego. Komisja wysoko oceniła zaangażowanie studentów w organizacjach i kołach naukowych. W ocenie Komisji absolwenci Uniwersytetu są wysoko cenieni na rynku pracy, zarówno przez pracodawców lokalnych i regionalnych, jak również przez firmy ponadnarodowe. Według ekspertów CEEMAN nasz Uniwersytet cechuje się silną kulturą badawczą oraz godnym podziwu, znaczącym dorobkiem i niezwykłą zdolnością naukowo-badawczą pracowników. Członkowie Komisji docenili znaczące postępy w kierunku internacjonalizacji w ciągu ostatnich kilku lat, w wielu aspektach działalności Uniwersytetu, podkreślając iż obecnie realizuje on ambitne, a jednocześnie realistyczne, plany dalszego umacniania swojej reputacji międzynarodowej.

DECYZJA
Decyzja została ogłoszona 8 marca 2017 r. Wówczas otrzymaliśmy oficjalną wiadomość o pozytywnym zakończeniu całego procesu i otrzymaniu przez nasz Uniwersytet pierwszej, międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej. Ta prestiżowa akredytacja została przyznana nam na maksymalny okres sześciu lat. Akredytację IQA CEEMAN posiadają tylko 22 uczelnie ekonomiczne na całym świecie.

dr Anna H. Jankowiak
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem