Portal Informacje UE we Wrocławiu

Nagroda Nobla z ekonomii w 2020 roku

Data opublikowania: 04.01.2021

12 października 2020 roku ogłoszono laureatów kolejnej, już pięćdziesiątej drugiej, Nagrody pamięci Alfreda Nobla z nauk ekonomicznych (potocznie nazywanej Nagrodą Nobla z ekonomii). Otrzymali ją: 
Paul R. Milgrom (Stanford University) i Robert B. Wilson (Stanford University). 

Oficjalny komunikat zawiera uzasadnienie nagrody (tłumaczenie – KJ): „Za udoskonalenie teorii aukcji i wynalezienie nowych form aukcji” 

Nagroda (finansowana przez szwedzki bank centralny) wynosi 10 milionów koron szwedzkich (według obecnego kursu to blisko 4,3 miliona złotych).


Ilustracja ze strony twettera


Artykuł przygotował prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Paul Milgrom urodził się w 1948 roku w Detroit. Uzyskał dwa tytuły magistra (Master of Science in Statistics w Stanford University w 1978, Master of Arts w Yale University w 1982). Stopień doktora uzyskał w Stanford University w 1979. Jest profesorem na Stanford University. 

Robert Wilson urodził się w 1937 roku w Genewie, uzyskał tytuł MBA w Harvard University w 1961. Stopień doktora uzyskał w Harvard University w 1963. Ponadto uzyskał tytuły doktora honorowego:  Norwegian School of Economics w 1986 i University of Chicago w 1995. Jest emerytowanym profesorem na Stanford University. 

Warto dodać, że Robert Wilson był promotorem pracy doktorskiej Paula Milgroma. 

 

Przyznanie Nagrody Nobla w 2020 odzwierciedla tendencje, jakie można zaobserwować w ostatnich latach. Jest to prawidłowość, według której nagroda przyznawana jest za te osiągnięcia teoretyczne, które mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Takim zastosowaniem charakteryzują się osiągnięcia naukowe dotyczące aukcji.  

Podstawowe rodzaje aukcji prowadzą do: 

- uzyskania najwyższej ceny (np. towaru) od podmiotu uczestniczącego w aukcji; 

- zapłacenia najniższej ceny (np. usługi) podmiotowi uczestniczącemu w aukcji. 

Jak wskazują informacje pochodzące z komitetu noblowskiego, najstarszy działający dom aukcyjny to Stockholms Auktionsverk, który powstał w 1674. 

 

Obecnie wiele osób uczestniczy w aukcjach sprzedaży towarów poprzez platformy internetowe, dzięki czemu znacznie zwiększyła się liczba możliwych przedmiotów aukcji. To zbieg okoliczności, że w dniu ogłoszenia nagrody, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka Allegro.eu. Można by długo wymieniać te towary (bądź inne obiekty), które są przedmiotami aukcji. Oprócz „zwykłych” towarów bądź przedmiotów, w najbardziej znanych aukcjach przedmiotami są: dzieła sztuki, obligacje skarbowe, energia elektryczna, gaz, certyfikaty emisji, pasma częstotliwości. 

Podstawowe zagadnienia praktyczne występujące w aukcjach, którymi to zagadnieniami zajmowali się w swoich badaniach nobliści, to: 

- jak zachowują się uczestnicy aukcji w różnych rodzajach aukcji; 

- jak powinny być zorganizowane aukcje, aby przynosić korzyści społeczne. 

Są trzy kluczowe czynniki, które determinują wyniki aukcji. Po pierwsze, jest to przedmiot aukcji. Po drugie, jest to forma aukcji. Po trzecie, jest to niepewność, wynikająca z różnych informacji posiadanych przez uczestników aukcji. Tegoroczni nobliści zajmowali się tymi wszystkimi zagadnieniami.  

 

Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że jednym z głównych obszarów teoretycznych, z których korzysta teoria aukcji, jest teoria gier. Nota bene, już co najmniej dwie nagrody Nobla były przyznane za osiągnięcia w zakresie teorii gier – w tym dla urodzonego we Wrocławiu, Reinharda Seltena, doktora honorowego naszej uczelni, który otrzymał tę nagrodę w 1994 roku, wraz z Johnem Nashem i Johnem Harsanyi. Koncepcja równowagi Nasha była zresztą wykorzystana w pracach obu tegorocznych noblistów. Dodać też należy, że laureat ekonomicznej nagrody Nobla z 1996, William Vickrey, również zajmował się aukcjami. 

 

Jeśli chodzi o formy aukcji, to najbardziej znane są klasyczne formy, w których jest jeden przedmiot: 
    1) aukcje otwarte, w tym:  
  • aukcja angielska: licytacja po coraz wyższych cenach, zwycięża uczestnik oferujący najwyższą cenę; 
  • aukcja holenderska: licytacja po coraz niższych cenach, do momentu akceptacji przez jednego z uczestników kolejnej ceny.
    2) aukcje zamknięte, w których oferty każdego uczestnika nie są znane innym uczestnikom (dawniej oferty były dostarczane w zamkniętych kopertach): 
  • aukcja pierwszej ceny, w której zwycięża podmiot oferujący najwyższą cenę i ta cena jest płacona za przedmiot aukcji; 
  • aukcja drugiej ceny, w której zwycięża podmiot oferujący najwyższą cenę, ale płacona jest druga w kolejności najwyższa cena.

    Niepewność występująca w aukcji wynika w dużym stopniu z informacji posiadanych przez uczestników aukcji. Badania naukowe nad aukcjami pozwoliły na wyróżnienie dwóch rodzajów informacji. Pierwszy rodzaj to informacja prywatna, którą posiada każdy uczestnik, ale nie znają jej pozostali uczestnicy. Jest to wycena przedmiotu aukcji dokonana przez jej uczestnika. Drugi rodzaj to informacja wspólna, którą powinni posiadać wszyscy uczestnicy aukcji. Jest to informacja o cechach przedmiotu aukcji. 
    Istotne osiągnięcia noblistów dotyczą redukcji niepewności związanej z informacjami posiadanymi przez uczestników aukcji oraz oceną wartości przedmiotu aukcji przez jej uczestników. Nowe formy aukcji pozwalają na redukcję niepewności wynikającej z tych typów informacji i w konsekwencji np. uniknięcia tzw. przekleństwa zwycięzcy, które oznacza, że zwycięzca aukcji oferujący najwyższą cenę, przepłaca. 

Milgrom i Wilson rozszerzyli znacznie wcześniejsze badania nad aukcjami. Jedno z ich głównych osiągnięć to powiązanie modelu Wickreya uwzględniającego jedynie prywatne informacje z modelem Harsanyi’ego, w którym nie ma założenia o niezależności wyceny dokonywanych przez poszczególnych uczestników. 

W ostatnich trzydziestu latach zaczęło się pojawiać coraz więcej aukcji, w których jest więcej niż jeden przedmiot. Są to tzw. multi-object auctions. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy przedmiot aukcji może być podzielony na mniejsze części (np. emisja długu przez państwo) lub gdy zbiór przedmiotów zawiera substytucyjne lub komplementarne przedmioty (np. częstotliwości radiowe). W badaniach naukowych na potrzeby takich przedmiotów aukcji zaproponowano wiele nowych rodzajów aukcji. 

Szczególna uwaga została zwrócona na te aukcje, w których przedmiotem są pasma częstotliwości radiowych. Nobliści (wraz z innymi naukowcami) zaproponowali w tym zakresie nowe rozwiązania.  

Jedna z głównych propozycji to aukcja jednoczesnej licytacji, zwana też symultaniczną aukcją wielokrotną (SMRA – Simultaneous Multiple Round Auction). Ten typ aukcji wymusza składanie ofert w poszczególnych rundach licytacji, dzięki czemu każdy uczestnik ujawnia posiadane przez siebie prywatne informacje, co może zmniejszać niepewność. Ponadto występowanie równoległych licytacji umożliwia składanie wielu ofert w tych licytacjach (np. dotyczących tego samego przedmiotu, ale oferowanego w różnych regionach).  

Bardzo istotne jest to, że ten rodzaj aukcji po raz pierwszy został zastosowany w aukcji pasm częstotliwości w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, dzięki czemu sprzedano 10 licencji po przeprowadzeniu 47 rund licytacji, uzyskując 617 milionów dolarów. Łącznie aukcje tego typu w tym okresie w Stanach Zjednoczonych dały około 20 miliardów dolarów. Z kolei w Zjednoczonym Królestwie aukcje telefonii 3G dały w roku 2000 około 20 miliardów dolarów. 

Warto dodać, że również w naszym kraju ten typ aukcji został zastosowany kilka lat temu, przy sprzedaży pasm 600 MHz i 2,6 GHz operatorom telekomunikacyjnym. 

W kolejnych latach powstały koncepcje nowych form aukcji dla wielu przedmiotów. Najbardziej istotne to: 
- Combinatorial Clock Auction (zaproponowana przez Milgroma), w której oferenci potwierdzają swoje oferty w następstwie rosnących w aukcji cen, a następnie w zamkniętej aukcji przedstawiają swoje oferty dotyczące pakietów przedmiotów; następnie organizator aukcji określa ceny końcowe prowadzące do efektywnej alokacji przedmiotów aukcji; 

- Incentive Auction (zaproponowana m.in. przez Milgroma), głównie w odniesieniu do pasm częstotliwości radiowych; składa się z dwóch powiązanych aukcji; w pierwszej następuje uwolnienie praw do użytkowania częstotliwości, w drugiej uwolnione prawa są sprzedawane. 

 

7 grudnia 2020 obaj laureaci wygłosili tradycyjne wykłady noblowskie, tym razem nie ze Sztokholmu, lecz online. 

Paul Milgrom wygłosił wykład pt. „Ewolucja teorii aukcji: twierdzenia i zastosowania” („Auction Theory Evolving: Theorems and Applications”). W wykładzie przedstawił swoje najważniejsze osiągnięcia, w każdym z nich wskazując współautorów. Dużo uwagi poświęcił symultanicznej aukcji wielokrotnej (SMRA). Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że ten rodzaj aukcji powstał na zapotrzebowanie praktyki (a więc wyzwanie praktyki spowodowało powstanie teorii). Inna ciekawostka z tym związana, o której Paul Milgrom wspomniał, to pomysł wykorzystania w SMRA pewnych rozwiązań, które noblista zauważył w aukcjach przeprowadzanych na cele dobroczynne. 

Co ciekawe, w wykładzie Paul Milgrom przedstawił też grupę swoich młodych doktorantów, co jest raczej rzadko spotykane w wykładach noblowskich. 

 

Robert Wilson wygłosił wykład pt. „Strategiczna analiza rynków aukcji” („Strategic Analysis of Auction Markets”). Wykład obejmował dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to umiejscowienie teorii aukcji w kontekście rozwoju nauk ekonomicznych, z szczególnym uwzględnieniem teorii gier oraz teorii projektowania mechanizmów rynkowych. W tej części były odwołania do prac wielu (naliczyłem kilkunastu) noblistów z nauk ekonomicznych. Drugie zagadnienie omówione przez noblistę to przybliżenie idei aukcji rynku energii elektrycznej jako jednej z najbardziej złożonych aukcji. 

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem