Portal Informacje UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w drodze do bycia najlepszym

Data opublikowania: 19.11.2018 | aktualizacja: 20.11.2018

Rozmowa z prof. Bogusławą Drelich-Skulską, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, która koordynuje procesy pozyskiwania międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nasza uczelnia jest obecnie w trakcie dwóch procesów akredytacji instytucjonalnych AACSB oraz EUA IEP, posiadając już instytucjonalną akredytację CEEMAN.
Jaki jest cel i jakie korzyści może osiągnąć nasza uczelnia w związku z przystąpieniem do procesów międzynarodowych biznesowych akredytacji  instytucjonalnych?
Na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmieniły się warunki funkcjonowania uczelni na świecie, skutkując wzrostem intensyfikacji umiędzynarodowienia działalności szkół wyższych. Widząc owe zmiany podjęliśmy działania mające na celu internacjonalizację działalności naszej uczelni w sferze naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Istotnym elementem strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest przystąpienie do procesów akredytacji międzynarodowych.
Korzyści można zauważyć już na etapie samego procesu akredytacji, którego celem nie jest jedynie uzyskanie możliwości użytkowania logo organizacji akredytującej, ale spełnienie wysokich międzynarodowych standardów działalności uczelni biznesowych.  Już proces samooceny niezbędnej w procesie akredytacji daje uczelni możliwość analizy jej funkcjonowania w kontekście atutów i słabości, szans i zagrożeń, przez co ukierunkowuje rozwój uczelni.
Korzyści związane z posiadaniem akredytacji międzynarodowej mogą zaś być analizowane z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy uczelni. Dla władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu może to być m.in. większa rozpoznawalność uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz możliwość nawiązania szerokiej współpracy z najlepszymi światowymi uczelniami. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych ważną korzyścią może być możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych. Naukowcy z uczelni szczycącej się akredytacjami są atrakcyjnymi uczestnikami międzynarodowych zespołów. Dla studentów akredytacje międzynarodowe posiadane przez uczelnię są gwarancją wysokiej jakości kształcenia oraz szerokich możliwości wymiany międzynarodowej.

Nasza uczelnia posiada już akredytację instytucjonalną CEEMAN. Czy jedna akredytacja międzynarodowa nie wystarczy? Dlaczego rozpoczęliśmy dwa nowe procesy akredytacyjne: EUA  IEP oraz AASCB?
Otrzymanie certyfikatu międzynarodowej akredytacji CEEMAN oznacza, że uczelnia dysponuje bardzo dużym potencjałem w zakresie umiędzynarodowienia. Jednocześnie możliwość współpracy z akredytowanymi uczelniami, stwarza nam dodatkowe możliwości współpracy międzynarodowej, co jest bardzo istotne. Posiadanie akredytacji CEEMAN otworzyło nam drzwi na arenie międzynarodowej, bowiem więcej szanowanych i liczących się na świecie jednostek naukowo-badawczych chce z nami kooperować. Najlepiej świadczy o tym fakt, że po otrzymaniu akredytacji zostaliśmy zaproszeni przez inne organizacje certyfikujące do podjęcia współpracy. Organizacje akredytujące współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu kształcenia na całym świecie czego dowodem jest współpraca organizacji CEEMAN oraz AACSB. Organizacje akredytujące różnią się jednak zasięgiem oddziaływania, rozpoznawalnością na danym rynku czy też naciskiem jaki kładą na poszczególne aspekty funkcjonowania akredytowanych uczelni.

Chcąc być prawdziwie światową uczelnią nie można spocząć na laurach posiadając jedną akredytację i trzeba ubiegać się o kolejne międzynarodowe akredytacje otwierające nowe drzwi prowadzące do szerokiej rozpoznawalności i uznawalności poziomu kształcenia naszej uczelni na arenie międzynarodowej. Dlaczego EUA IEP i AACSB?
EUA, czyli The European University Association jest organizacją zrzeszającą europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. EUA została założona w 2001 roku w wyniku porozumienia dwóch organizacji CRE - Association of European Universities i Confederation of EU Rectors' Conference. Obecnie zrzesza ponad 850 organizacji członkowskich w 48 krajach oraz akredytuje 400 szkół biznesu. Akredytacja EUA - Institutional Evaluation Programme (IEP) wspiera instytucje w rozwijaniu ich strategicznego przywództwa i zdolności do zarządzania zmianami. Powyższa akredytacja jest szeroko rozpoznawalną akredytacją na rynku europejskim, a zatem jej posiadanie doskonale wpisuje się w proces wypełniania misji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Uzasadniając wybór drugiej z akredytacji instytucjonalnych, o które ubiega się nasza uczelnia należy również przybliżyć krótko jej charakterystykę. AACSB czyli The Association to Advance Collegiate Schools of Business  jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje oświatowe, przedstawicieli biznesu oraz inne organizacje zaangażowane w rozwój edukacji biznesowej. AACSB została założona w 1916 roku, a obecnie zrzesza ponad 1600 organizacji członkowskich oraz akredytuje 800 szkół biznesu w ponad 53 krajach świata. Misją AACSB jest wspieranie zaangażowania, przyspieszenie innowacji i wzmacnianie wpływu edukacji biznesowej na otoczenie. AACSB zapewnia międzynarodowo uznaną, specjalistyczną akredytację dla programów biznesowych na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Akredytacja AACSB jest znana na całym świecie, jako najbardziej uznana forma specjalistycznej oraz profesjonalnej akredytacji, jaką może zdobyć instytucja i jej programy biznesowe. Należy również dodać, iż akredytacja AACSBB jest jedną z tzw. trzech koron akredytacyjnych, czyli najbardziej rozpoznawalnych i najtrudniejszych do osiągnięcia akredytacji międzynarodowych. Mierzymy więc wysoko, ale tylko tak można osiągnąć sukces.

Mówiąc o sukcesie, czy możemy już pochwalić się jakimiś osiągnięciami w związku z procesami wspomnianych wyżej akredytacji?
Jak najbardziej, mamy już na koncie pierwsze sukcesy. Komisja akredytacyjna AACSB dokonała pozytywnej oceny wniosku kwalifikacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co umożliwia naszej uczelni przystąpienie do kolejnych etapów procesu międzynarodowej instytucjonalnej akredytacji biznesowej. Wniosek kwalifikacyjny obejmował sześć kryteriów według których nasza ocena była oceniana, a mianowicie: zachowania etyczne, środowisko kolegialne, odpowiedzialność społeczna, zakres akredytacji, zrównoważony rozwój i procesy ciągłego doskonalenia oraz polityka dostosowania do standardów akredytacyjnych. Pozytywna ocena naszego wniosku, bez konieczności wprowadzania żadnych uzupełnień to dla nas sygnał, że rozumiemy ideę zarządzania jednostkami edukacyjnymi w sferze międzynarodowej. W konsekwencji pozytywnej oceny wniosku naszej uczelni został przydzielony mentor – wolontariusz AACSB – prof. dr Han G. van Dissel, dziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie w Amsterdamie. Rolą prof. Hana G. van Dissel jako mentora AACSB jest wsparcie naszej uczelni w trakcie opracowywania wstępnego raportu samooceny. Mentor będzie współpracował z nami przy identyfikacji wszelkich działań, które należy podjąć w celu spełnienia standardów akredytacyjnych. Ponadto naszą uczelnię w procesie akredytacji AACSB będzie również wspierać Marine Condette, manager ds. akredytacji oraz członkostwa z ramienia AACSB.

Co czeka nas w najbliższej przyszłości w związku z omawianymi procesami międzynarodowych akredytacji?
Czeka nas wiele pracy. Kalendarz działań na kończący się oraz nadchodzący rok jest pełen ważnych wydarzeń. Już w dniach 6 – 7 grudnia odwiedzi nas mentor AACSB w ramach swojej pierwszej wizyty na naszej uczelni. Podczas tej wizyty mentor ma jak najlepiej poznać  naszą uczelnię, tak by następnie mógł pomóc nam w przygotowaniu wstępnej analizy uczelni dotyczącej spełnienia standardów akredytacyjnych AACSB, stanowiącej podstawę do opracowania rzetelnego, wstępnego raportu samooceny.
W nowym roku również czeka nas wiele ważnych wydarzeń związanych z akredytacjami. Obecnie trwają prace nad raportem samooceny na potrzeby akredytacji EUA, a już w marcu i czerwcu zaplanowane są wizyty komisji akredytacyjnych, które będą weryfikować i pogłębiać informacje zawarte w raporcie samooceny.
Ponadto, jako członkowie organizacji akredytujących ubiegający się o akredytacje, będziemy w przyszłym roku gościć dwa seminaria AACSB oraz międzynarodową doroczną konferencję CEEMAN, co umożliwi naszym pracownikom zarówno uczestnictwo w ciekawych prelekcjach, jak i możliwość spotkania się z pracownikami międzynarodowych uczelni ubiegających się o akredytację AACSB, jak również uczelni już ją posiadających. Liczymy, że wpłynie to pozytywnie na liczbę międzynarodowych kontaktów.

Co te plany oznaczają dla pracowników uczelni, nie tylko naukowo-dydaktycznych, ale również administracyjnych? Jaki będzie nasz udział w procesach akredytacyjnych?
Zaangażowanie społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w procesy akredytacji jest niezbędne do pomyślnego ich  zakończenia. Wymaga to współpracy nie tylko w celu wsparcia procesów akredytacji, ale także zapewnienia wysokiej jakości procesu zarządzania uczelnią. Komisje akredytacyjne oceniają zaangażowanie wszystkich interesariuszy uczelni w proces akredytacji. Zarówno moją rolą, jak i Centrum Współpracy Międzynarodowej będzie inicjowanie różnych działań informacyjnych i zapraszanie do współpracy, zarówno tych, którzy już robią to bardzo chętnie, jak i tych, którzy są nastawieni sceptycznie. Wiele działań już zostało podjętych, jak chociażby kampania informacyjna dotycząca procesów akredytacji. Ma ona na celu zwiększenie rozpoznawalności akredytacji, o które ubiega się nasza uczelnia, poznanie standardów akredytacyjnych oraz stałe komunikowanie kolejnych podjętych działań związanych z akredytacją.  Obejmuje ona spotkania informacyjne dotyczące akredytacji, kampanię plakatową na terenie uczelni (z hasłem przewodnim „W drodze do bycia najlepszym”) oraz prowadzenie zakładek na stronie internetowej naszej uczelni, w których są opisane najważniejsze fakty dotyczące procesów akredytacji. Ponadto rozpoczęły się prace nad analizą SWOT naszej uczelni, która stanowić będzie podstawę wstępnych raportów samooceny niezbędnych w procesie akredytacji. O pomoc będziemy się regularnie zwracać do wszystkich grup społeczności naszej uczelni, będziemy prosić o wyrażanie opinii, udostępnianie informacji oraz obecność na spotkaniach z mentorem i komisjami akredytacyjnymi.  Liczymy na sukces w tym zakresie widząc entuzjazm osób, do których już zwracaliśmy się o pomoc, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z trudności jakie wiążą się z przekonywaniem sceptyczne nastawionych osób, jak i zachęcaniem do wysiłku, który jest w tym względzie konieczny. Wszyscy tworzymy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i musimy mu pomóc w drodze do bycia najlepszym.

Przyznane akredytacje
Procesy akredytacyjne

opracowała Maria Knecht-Tarczewska
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem