Portal Informacje UE we Wrocławiu

XVII Konferencja Naukowa z cyklu No-Ra

Data opublikowania: 22.11.2017

Konferencję z cyklu „Normy Rachunkowości”  zatytułowaną Kapitały w jednostkach gospodarczych zorganizowała pod patronatem Ministerstwa Finansów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Obrady odbyły się 7 listopada 2017 r.

XVII Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości pt.: „Kapitały w jednostkach gospodarczych”

Kapitał jest podstawową kategorią ekonomiczną związaną z działalnością każdej jednostki gospodarczej zarówno na etapie jej rozpoczęcia, jak i dalszego prowadzenia. Może on pochodzić z różnych źródeł, co wiąże się z różnymi warunkami jego pozyskania jak również odmiennymi konsekwencjami. Kapitały własne, niezależnie od formy prawnej jednostki gospodarczej, pełnią wiele funkcji. Stanowią zabezpieczenie kontynuowania działalności, są podstawą oceny sytuacji majątkowej i finansowej, świadczą o wiarygodności i stabilności przedsiębiorstwa jak również pełnią funkcję gwarancyjną dla wierzycieli. Informacja na temat struktury i wartości kapitałów własnych jest więc informacją niezbędną do podejmowania decyzji zarówno dla kierownictwa jak i innych interesariuszy. Jednakże z tworzeniem tej informacji wiąże się wiele problemów i wątpliwości natury zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Dotyczą one w szczególności kwestii definiowania i klasyfikacji kapitałów, podwyższania i obniżania ich wartości, wyceny aportów, prezentacji kapitałów w sprawozdaniu finansowym, jak również kosztów ich pozyskiwania. Dlatego też problematyce kapitałów została poświęcona XVII edycja cyklu konferencji naukowych pt. „Normy Rachunkowości”. W skład Komitetu Honorowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
W konferencji wzięło udział 60 uczestników reprezentujących środowiska naukowe z ośrodków akademickich w Polsce i na Białorusi, w tym przedstawiciele uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Mińsku; Uniwersytetów: Łódzkiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Politechniki Częstochowskiej, Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział również księgowi, biegli rewidenci oraz studenci.
W ramach uroczystego otwarcia konferencji wystąpili prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – dyrektor Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz dr Jadwiga Szafraniec – prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.  
    Pierwszej sesji konferencji, zatytułowanej „Kapitał własny – tworzenie i struktura”, przewodniczył dr Grzegorz Warzocha. Uwaga uczestników panelu dyskusyjnego została między innymi skupiona na funkcjach kapitału oraz na jego znaczeniu dla bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa jak również dla zachowania kontynuacji działalności. Dyskutowano o problemach w definiowaniu i nazewnictwie kapitałów, a także o braku rozstrzygnięć tej kwestii w regulacjach prawnych rachunkowości. Jeden ze wskazanych dylematów dotyczył kwalifikacji przychodów przyszłych okresów: czy powinny być one kwalifikowane jako element przyszłego wyniku finansowego czy też składnik zobowiązań? Ponadto podjęto również temat kapitału obrotowego jako jednej z najważniejszych miar informacji o płynności finansowej, której odpowiedni poziom jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach sesji I dyskutowano także kwestie podatkowe podkreślając, że organy podatkowe traktują problematykę kapitałów dużo szerzej niż rachunkowość oraz wskazywano na zmniejszanie się roli optymalizacji podatkowej w zakresie obrotu kapitałowego.
    Sesja II, moderowana przez dr. hab. inż. Edwarda Wiszniowskiego była zatytułowana „Pomiar wartości kapitału własnego”. Rozpatrywano w niej między innymi problematykę wartości kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji, zagadnienia dotyczące identyfikacji i ujmowania potencjalnych akcji zwykłych jak również emisji obligacji zamiennych na akcje. W odniesieniu do takich obligacji dyskutowano nad koniecznością wykazywania w bilansie wyodrębnionego elementu kapitałowego jak również nad kwestią ich wyceny w sytuacji zagrożenia upadłością emitenta. Ponadto dyskusja w sesji II dotyczyła zasadności odnoszenia skutków wyceny aktywów biologicznych na kapitał z aktualizacji wyceny. W tym zakresie uczestnicy dyskusji opowiedzieli się w większości za rozliczeniem wynikowym uznając, że wycena wartości upraw, w szczególności jednorocznych, nie powinna mieć wpływu na wieloletni kapitał z aktualizacji.
Sesja III konferencji została poświęcona kwestiom prezentacji kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym, a przewodniczył jej prof. dr hab. Waldemar Gos. W pierwszej kolejności zagadnienie ujmowania i prezentowania kapitału własnego przedstawiono w ujęciu historycznym. Następnie omawiano tą problematykę w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności – w przedsiębiorstwach osób fizycznych, spółkach osobowych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Ponadto podjęto dyskusję na temat relacji pomiędzy określeniami „zyski zatrzymane” oraz „wynik z lat ubiegłych” oraz zakresu i rodzaju informacji ujawnianych na temat wyniku z lat ubiegłych przez spółki giełdowe. Przy tym w szczególności podkreślano trudności w definiowaniu kapitałów. Końcowym wątkiem w ramach sesji III były zagadnienia specyfiki prezentacji informacji o kapitale własnym w przedsiębiorstwach białoruskich.  
W ostatniej sesji konferencji, której przewodniczył dr hab. prof. UE Waldemar Dotkuś, kontynuowano dyskusję nad strukturą i wyceną kapitałów własnych w odniesieniu do białoruskich zakładów ubezpieczeniowych. Ponadto został poruszony temat obniżania kapitału poprzez umorzenie udziałów jako przesłanki do ogłoszenia upadłości lub likwidacji.
Obrady XVII konferencji naukowej z cyklu NO-RA zamknął prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, który podsumował dyskusję prowadzoną w poszczególnych panelach tematycznych. Dziękując zebranym za wzięcie udziału w konferencji oraz za głosy i opinie wyrażane w dyskusji zaprosił wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji, która będzie zatytułowana „Koszty w działalności gospodarczej”.

 
Tekst przygotował dr Alicja Mazur z Katedry Rachunkowości Finansówej i Kontroli
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem