Portal Informacje UE we Wrocławiu

XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami”

Data opublikowania: 05.12.2016 | aktualizacja: 13.12.2016

Katarzyna Tracz-Krupa

Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego były organizatorami XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami” pod tytułem „Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych”.
W dniach 18–19 września 2016 roku we Wrocławiu odbyła się XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami” pod tytułem „Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych”. Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Honorowym przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji (RNK) był prof. Tadeusz Listwan, który wspólnie z prof. Stanisławem Witkowskim w 1992 roku zorganizował pierwsze tego typu spotkanie naukowe. Tradycję tę kontynuują prof. Marzena Stor - jako przewodnicząca RNK - i dr Agnieszka Fornalczyk jako jej wiceprzewodnicząca. Tematem przewodnim XIII edycji były dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych, które są traktowane jako stały element praktyki gospodarczej organizacji, jak i nieodłączny komponent metodycznych i konceptualnych rozważań podejmowanych w pracach badawczych.
dsc_0153W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tj.: JM Rektor prof. Andrzej Kaleta, prorektor ds. Nauki prof. Jerzy Niemczyk, dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, Honorowy Przewodniczący RNK prof. Tadeusz Listwan, oraz zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Bogna Bartosz.
Pierwszym punktem programu była sesja plenarna dotycząca dylematów kadrowo-organizacyjnych, której przewodniczył prof. A. Pocztowski. Jako pierwszy wystąpił prof. J. Szambelańczyk z referatem na temat dylematów konsolidacji w sektorze szkolnictwa wyższego. Drugi prelegent, prof. Ł. Sułkowski, nawiązując do wykładu swojego przedmówcy, wygłosił referat na temat kierunków zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w uczelniach wyższych w Polsce. Zdaniem autora widoczne są dominujące tendencje w kierunku tworzenia uniwersytetów przedsiębiorczych, w miejsce tradycyjnych struktur i kultur akademickich, co pociąga za sobą zasadniczą zmianę etosu pracownika naukowego, który przestaje być posłannictwem, a staje się projektem realizowanym w konkurencyjnych przedsięwzięciach naukowych. Jako trzecia w sesji plenarnej wystąpiła prof. Z. Janowska, prezentując role i kompetencje przywódcy w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na przykładzie protestu pracowników w gminie Łódź. Ostatnie wystąpienie było autorstwa dr K. Tracz-Krupy i dotyczyło rozwoju pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Po sesji plenarnej odbywały się sesje równoległe, które dotyczyły: dylematów metodycznych w badaniach empirycznych; negatywnych zjawisk w organizacji i metod przeciwdziałania tym zjawiskom; przywództwa i decyzji menedżerskich; czynników pozaekonomicznych warunkujących postawy i motywacje pracowników; międzynarodowych uwarunkowań zarządzania karierą, kompetencjami i wiedzą; skuteczności i efektywności w pracy indywidualnej i zespołowej; funkcjonowania organizacji z perspektywy jednostki i jej kompetencji oraz dylematów koncepcji badawczych i zastosowań praktycznych.
dsc_0155Dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji cieszyła się sesja poświęcona międzynarodowym uwarunkowaniom zarządzania karierą, kompetencjami i wiedzą, której przewodniczyła prof. A. Lipka. Wystąpienia dotyczyły: globalnych karier utalentowanych pracowników autorstwa prof. A. Miś; wartościowania kompetencji kierowników personalnych z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, które zaprezentowała prof. M. Stor; barier i dysfunkcji w transferze wiedzy pomiędzy centralą korporacji a filią zagraniczną, przedstawionych przez prof. S. Przytułę; zarządzania zaangażowaniem pracowników utalentowanych w krajach Europy Wschodniej autorstwa dr T. Shkody i mgr A. Ivanowej.
Jako ostatni punkt programu w pierwszym dniu obrad zorganizowano panel praktyków, zatytułowany Dylematy zarządzania kadrami w praktyce gospodarczej, który zdaniem organizatorów miał szczególne znaczenie, ze względu na możliwość poznania rzeczywistych problemów, przed jakimi stają praktycy zarządzania. Zaproszenia przyjęli: Kinga Marczak – menedżer regionalny Manpower Group, Kinga Spychalska – menedżer HR z Qiagen Business Services – oraz prof. T. Kupczyk, mająca rozległe doświadczenie w zarządzaniu podmiotami o różnym charakterze. Sesja stanowiła intersujące forum wymiany myśli między nauką i biznesem.
W drugim dniu konferencji miały miejsce kolejne sesje równoległe. Ich tematyka obejmowała: szkolenia i rozwój pracowników w wymiarze praktycznym, pomiar oraz analizy ilościowe i jakościowe miękkich obszarów zarządzania, dylematów logicznych i anali¬tycz¬nych w teorii i praktyce ZZL, a także odpowiedzialności społecznej pracodawcy.
Ostatnia z sesji miała charakter plenarny i dotyczyła wyzwań zarządzania kapitałem ludzkim w perspektywie globalnej i międzynarodowej, a przewodniczył jej prof. T. Listwan. Jako pierwsza wystąpiła prof. A. Rakowska, prezentując wyniki badań realizowanych z prof. A. Sitko-Lutek, dotyczących kluczowych kompetencji pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych. Następnie prof. M. Juchnowicz dokonała oceny elastyczności potencjału kompetencyjnego oraz wynagrodzeń w firmach polskich i litewskich. Kolejna prelegentka, prof. A. Lipka, zwróciła uwagę na ryzyko personalne i realizacje strategii kadrowych w kontekście megatrendów. Jako ostatni wystąpił prof. J. Mączyński, dokonując analizy cech i zachowań przywódczych w oparciu o badania międzynarodowe realizowane w ramach trzeciej fazy Programu GLOBE. Dyskusja, która towarzyszyła sesji, dotyczyła cech polskich menedżerów, którzy w badaniu longitudinalnym towarzyszącym Projektowi Globe uzyskali znacznie niższe wyniki niż ich odpowiednicy w innych krajach w zakresie orientacji na osiągcam_0488nięcia, umiejętności decyzyjnych i dyplomatycznych, przywództwa, uczciwości oraz orientacji na zespół.
Dzięki zaangażowaniu prawie 100 uczestników konferencji wywodzących się z blisko 40 ośrodków naukowych w Polsce oraz jej organizatorów przygotowano 3 publikacje książkowe, z których dwie pierwsze, wydane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, poświęcone zostały problemom zarządczo-ekonomicznym oraz zarządczo-psychologicznym, a trzecia – wydana przez Wydawnictwo Presscom – wybranym dylematom w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakresie koncepcji badawczych i praktyki organizacyjnej.
Podsumowania konferencji dokonały prof. M. Stor i dr A. Fornalczyk – przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Konferencji, przypominając, iż w trakcie konferencji podejmowana problematyka dotyczyła dylematów:
  • o charakterze kadrowo-organizacyjnym w różnych typach organizacji: publicznych i spółdzielczych oraz gospodarczych; krajowych i międzynarodowych; małych i dużych;
  • metodycznych w badaniach empirycznych, w tym dotyczących koncepcji badawczych, stosowanych narzędzi pomiarowych oraz zastosowań praktycznych uzyskiwanych rezultatów badań;
  • związanych z negatywnymi i dysfunkcjonalnymi zjawiskami w organizacjach i metod przeciwdziałania tym zjawiskom;
  • pojawiających się w obszarze społecznej odpowiedzialności pracodawcy, jak również w działaniach podejmowanych na rzecz budowania określonej marki pracodawcy,
  • w zakresie zachowań przywódczych i decyzji menedżerskich;
  • dotyczących skutecznych metod kształtowania zaangażowania pracowników i oddziaływania na ich motywacje do pracy;
  • pojawiających w obszarze rozwoju i kariery pracowników;
  • związanych ze skutecznością pracy indywidualnej i zespołowej;
  • dotyczących znaczenia i rangowania kompetencji różnych kategorii pracowników;
  • generowanych przez nową gospodarkę i nowe trendy.
Reasumując, należy zauważyć, iż konferencja okazała się dobrym forum wymiany doświadczeń i refleksji zarówno w obszarze badawczym, teoretyczno-koncepcyjnym, jak i odnoszącym się do praktyki gospodarczej i formułowanych w tym względzie rekomendacji. Natomiast różnorodność wygłoszonych referatów świadczy o dużym zainteresowaniu podejmowaną problematyką oraz o potrzebie kontynuowania tego rodzaju przedsięwzięć, jakimi są konferencje naukowe poświęcone tematyce zarządzania kapitałem ludzkim.
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem