Portal Informacje UE we Wrocławiu

Projekt Erasmus+

Data opublikowania: 20.11.2019 | aktualizacja: 23.11.2019

Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych
Komisja Europejska przyznała Kartę Uczelni Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) na lata 2014-2020, dzięki niej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest uprawniony do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zapraszamy na stronę projektu Erasmus+

Poniżej prezentujemy opisy projektów mobilnościowych realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019.


W okresie 01.06.2018 - 30.09.2019 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA103 - Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Celem projektu w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia było zapewnienie im udziału w międzynarodowej mobilności, umożliwienie odbycia części studiów w uczelni partnerskiej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej co zaowocowało lepszym przygotowaniem młodzieży studenckiej do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi współczesnej Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, poszanowania odrębności kulturowej państw członkowskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości i wzmocnieniem umiejętności aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej.

Celem projektu w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na praktyki było zetknięcie ich z europejskim rynkiem pracy, wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej nabytej w czasie studiów, identyfikacja własnych mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności pracy w odmiennym od własnego środowisku zawodowym.

Celem projektu w odniesieniu do nauczycieli akademickich było umożliwienie im zaistnienia w akademickim środowisku w uczelniach partnerskich, nabycie nowych doświadczeń związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych umiejętności i lepsze wykorzystanie własnego potencjału naukowo-dydaktycznego, nadanie pracy ze studentami wymiaru europejskiego. 
Celem projektu w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w europejskich uczelniach partnerskich, wymiana doświadczeń i realizacja zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego, realizacja przesłania "uczenie się przez całe życie", zetknięcie się z procesem rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie nabytych doświadczeń na grunt uczelni macierzystej.

Realizacja projektu była zgodna z podstawowymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym z promowaniem aktywności międzynarodowej w dziedzinie wymiany studentów i kadr naukowych, z promowaniem międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, z tworzeniem wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej szkoły wyższej funkcjonującej w ramach europejskiej przestrzeni naukowej i dydaktycznej.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zrealizował projekt w odniesieniu do następujących rodzajów mobilności: SMS – 149 uczestników, w tym 13 finansowanych z funduszy Programu PO WER (studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Turystyką oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, różnych kierunków i poziomów studiów), SMP – 8 uczestników, w tym 1 finansowany z funduszy POWER (studenci podobnie jak opisani przy mobilności SMS), STA – 67 uczestników (pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący różne obszary naukowe), STT - 13 uczestników (pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni).

Projekt realizowany był zgodnie z podstawowymi założeniami opisanymi w karcie ECHE, w tym zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich uczestników mobilności, z ustaleniem przejrzystych zasady rekrutacji, bieżącym monitorowaniem mobilności, procedurami odwoławczymi. Realizacja projektu przełożyła się w sposób bezpośredni na intensyfikację wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni w ramach programów europejskich, na rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia i różnych formach studiów. Realizacja projektu to także wzrost aktywności międzynarodowej w obszarze badań naukowych, w tym zwiększony udział w europejskich projektach i programach badawczych, rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych, promocja międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów oraz pracowników uczelni.

Realizacja projektów europejskich tworzy obraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wzór nowoczesnej szkoły wyższej silnie osadzonej w europejskiej przestrzeni naukowo dydaktycznej, co wpływa na jakość współpracy uczelni nie tylko z najbliższym otoczeniem gospodarczym i społecznym ale także z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na świecie. W trakcie realizacji projektu uczelnia posiadała 198 międzyinstytucjonalnych porozumień Erasmus z partnerami z krajów uczestniczących.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczestniczy w programie Erasmus od 1999 roku dzięki czemu wiele katedr i instytutów uczelni zawarło długoterminowe umowy o współpracy z partnerami nie tylko z Europy ale całego świata, co owocuje realizacją wspólnych przedsięwzięć naukowych.

The Wroclaw University of Economics carried out the Erasmus+ Project under Key Action 103 –  Mobility Project for Higher Education Students and Staff 

W okresie 01.06.2018 - 30.09.2019 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizował projekt Erasmus + w ramach Akcji KA107 - Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi. Projekt realizowany był z następującymi krajami: Białoruś (jedna uczelnia), Rosja (cztery uczelnie), Ukraina (trzy uczelnie), Bośnia i Hercegowina (jedna uczelnia), Serbia (jedna uczelnia) oraz Kanada (jedna uczelnia). Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przy współpracy z uczelniami partnerskimi zrealizował projekt w odniesieniu do następujących rodzajów mobilności: SMS – 4 uczestników w tym 4 studentów Incoming , STA - 21 uczestników w tym 12 uczestników Incoming i 9 uczestników Outgoing, STT – 14 uczestników, w tym 6 uczestników Incoming i 8 uczestników Outgoing.

Wybór krajów oraz uczelni partnerskich oparty był na istniejącej już współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej pomiędzy uczelniami zgłoszonymi do realizacji projektu a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz dążeniem do dywersyfikacji współpracy z nowymi krajami. Wszystkie wybrane uczelnie są uczelniami o profilu odpowiadającym profilowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który podejmuje działania dla zrównoważonego rozwoju nie tylko z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ale także z krajami partnerskimi. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pełnił rolę koordynatora projektu na wszystkich etapach jego realizacji (wniosek, realizacja, bieżący monitoring, ewidencja w systemie Mobility Tool, obsługa finansowa, raportowanie, rozpowszechnianie efektów).

Celem projektu w odniesieniu do studentów przyjeżdżających było zapewnienie im dostępu do międzynarodowej mobilności, umożliwienie odbycia części studiów za granicą co przełożyło się bezpośrednio na lepsze przygotowanie młodzieży akademickiej do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami społeczno-ekonomicznymi współczesnej Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, poszanowania odrębności kulturowej krajów partnerskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości i wzmocnieniem umiejętności aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej.

Celem projektu w odniesieniu do nauczycieli akademickich Outgoing oraz Incoming było umożliwienie im zetknięcia się z akademickim środowiskiem w uczelniach partnerskich, nabycie nowych doświadczeń związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych umiejętności i lepsze wykorzystanie własnego potencjału naukowodydaktycznego, nadanie pracy ze studentami wymiaru europejskiego.

Celem projektu w odniesieniu do pracowników korzystających z mobilności typu „traning” było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w uczelniach partnerskich, wymiana doświadczeń i realizacja zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego, realizacja przesłania "uczenie się przez całe życie", zetknięcie się z procesem rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie nabytych doświadczeń na grunt uczelni macierzystej. Realizacja projektu była zgodna z podstawowymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym z promowaniem aktywności międzynarodowej w dziedzinie wymiany studentów i kadr naukowych, z promowaniem międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, z tworzeniem wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako nowoczesnej szkoły wyższej funkcjonującej w ramach europejskiej przestrzeni naukowej i dydaktycznej.

Realizacja projektu stała także w pełnej zgodności z polityką internacjonalizacji uczelni z krajów partnerskich, na trwale wpisanej w ich wizje, misje oraz strategie rozwoju. Projekt realizowany był zgodnie z podstawowymi założeniami opisanymi w karcie ECHE, w tym zgodnie z zasadą równego traktowanie wszystkich uczestników projektu, z ustaleniem przejrzystych zasady rekrutacji, bieżącym monitorowaniem mobilności, przy stałym kontakcie wszystkich uczelni uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu przełożyła się w sposób bezpośredni na intensyfikację wymiany międzynarodowej studentów i pracowników wszystkich uczestniczących w nim uczelni, na rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia i różnych formach studiów. Realizacja projektu to także wzrost aktywności międzynarodowej w obszarze badań naukowych, w tym zwiększony udział uczelni z krajów partnerskich w europejskich projektach i programach badawczych, rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych, promocja międzynarodowej aktywności i osiągnięć studentów oraz pracowników uczelni.

Realizacja podobnych, europejskich projektów jak ten opisywany, tworzy obraz uczestniczących w nich uczelni jako nowoczesnych szkół wyższych silnie osadzonych w europejskiej przestrzeni naukowo-dydaktycznej, co wpływa na jakość współpracy tych uczelni nie tylko z najbliższym otoczeniem gospodarczym i społecznym ale także z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na świecie.

The Wroclaw University of Economics carried out the Erasmus+ Project under Key Action 107 – Mobility Project for Higher Education Students and Staff with Partner Countries
Iwona Przyłęcka - kierownik Sekcji Mobilności Studenckiej, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem