Portal Informacje UE we Wrocławiu

Czterdzieści lat minęło - jubileusz Wydziału ZIF

Data opublikowania: 05.12.2016 | aktualizacja: 15.12.2016

Jubileusz jest zawsze doskonałą okazją, by spojrzeć wstecz i zrobić bilans minionego okresu. Zadanie tym przyjemniejsze w wypadku Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, że od początku swojego istnienia miał silną pozycję, zarówno w skali Uczelni, jak i kraju.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis 
Początki…

Cztery dziesięciolecia temu inicjatorami utworzenia nowatorskiego Wydziału byli przede wszystkim profesorowie: Zdzisław Hellwig i Władysław Bukietyński, a także Stanisława Bartosiewicz, Maria Cieślak, Ber Haus, Jacek Ochman oraz Bolesław Wersty.

bartosiewicz_cieslak

Profesor Stanisława Bartosiewicz i prof. Maria Cieślak

Wydział Zarządzania i Informatyki został powołany decyzją Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 29 października 1975 r. 1 stycznia następnego roku na pierwszego Dziekana Wydziału powołano prof. dra hab. Władysława Bukietyńskiego, a od 15 maja zaczął funkcjonować dziekanat. 14 października 1976 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki.

W lipcu 1976 r. przeprowadzono pierwszą rekrutację na kierunki: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, a rok później na kierunek organizacja i zarządzanie. W kolejnym roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz – po raz pierwszy w historii wyższego szkolnictwa ekonomicznego – nauk o organizacji i zarządzaniu. Dzisiaj posiada także prawa do nadawania tych stopni w dyscyplinie finanse. Do czerwca 2016 r. Wydział wypromował: 626 doktorów, 150 doktorów habilitowanych oraz 65 tytułów profesorów.

Świętowanie czterdziestolecia
Tak ważny jubileusz, jak 40. rocznica utworzenia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, musiał znaleźć swój wyraz w godnie i odpowiednio przygotowanych obchodach. Miały one miejsce w dniach 29–30 września 2016 r. Jubileusz jest zawsze doskonałą okazją, by spojrzeć wstecz i zrobić bilans minionego okresu. Zadanie tym przyjemniejsze w tym wypadku, że od początku swojego istnienia pozycja Wydziału była silna, zarówno w skali Uczelni, jak i kraju.

Do znaczących i jednocześnie unikatowych wydarzeń towarzyszących świętu Wydziału można zaliczyć posiedzenie wspólne komitetów naukowych z obszaru nauk ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy bowiem w historii cztery (z pięciu) komitetów działających w obszarze nauk ekonomicznych spotkały się, aby wspólnie obradować i przeprowadzić merytoryczną dyskusję. 

W ramach wspólnego posiedzenia Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, zabrała głos, wskazując na wyjątkowość i doniosłość tego wydarzenia w skali nauki polskiej. W dalszej kolejności głos zabrali przewodniczący komitetów:

 • Nauk Ekonomicznych, prof. hab. Emil Panek,
 • Nauk o Finansach, prof. hab. Małgorzata Zaleska,
 • Nauk Organizacji i Zarządzania, prof. hab. Bogdan Nogalski,
 • Statystyki i Ekonometrii, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
 zaleska_mala
 panek_maly
 nogalski_maly
 jajuga_malay
Profesor
Małgorzata Zaleska

Profesor Emil Panek

Profesor Bogdan Nogalski

Profesor Krzysztof Jajuga

Prelegenci w sposób syntetyczny zaprezentowali zakres i sposób działania komitetów, podkreślając także rolę w popularyzacji nauki przedstawicieli Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
W dalszej części obrad, moderowanych przez prof. hab. Małgorzatę Zaleską, głos zabrali:
 • prof. dr hab. Janusz Łyko – Parametryzacja wybranych miar nierówności społecznych (Komitet Statystyki i Ekonometrii);
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon – Współczesne problemy metodologii nauk o zarządzaniu (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania)
 • prof. dr hab. Marek Ratajczak – Finansyzacja gospodarki (Komitet Nauk Ekonomicznych)
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego (Komitet Nauk o Finansach).
Pierwszego dnia obchodów jubileuszowych odbyło się otwarte posiedzenie Rady Wydziału, w którym udział wzięły władze Uczelni z JM Rektorem Andrzejem Kaletą, dziekani wydziałów reprezentujących dyscypliny pokrewne z całej Polski, dziekani wydziałów naszej Uczelni, liczne grono przedstawicieli komitetów naukowych PAN oraz pracownicy naszego Wydziału, także emerytowani, i studenci.

uroczysta_rw

JM Rektor w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Wydziału w strukturze Uczelni. Prof. Ewa Stańczyk-Hugiet przedstawiła prezentację na temat historii i osiągnięć Wydziału w czasie czterech dekad jego istnienia. Nie zabrakło w niej miejsca na wspomnienie znamienitych naukowców Wydziału, w tym niezapomnianego pierwszego dziekana śp. prof. Władysława Bukietyńskiego.

Niezwykle ważną i podniosłą chwilą Rady Wydziału było uhonorowanie statuetkami okolicznościowymi dziekanów, którzy pełnili tę funkcję w minionych latach: prof. dr hab. Stanisławy Bartosiewicz, prof. dr. hab. Andrzeja Gospodarowicza, prof. dr. hab. Wandy Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Marii Wandy Kopertyńskiej, prof. dr. hab. Józefa Dziechciarza, prof. dr. hab. Janusza Łyko. 

dsc00097

Profesor Stanisława Bartosiewicz i prof Ewa Stańczyk-Hugiet – po przekazaniu okolicznościowej jubileuszowej statuetki

Bycie Dziekanem to z jednej strony nobilitacja, wyróżnienie dla osoby pełniącej tę funkcję, ale z drugiej – wyzwanie i ciężka praca na rzecz Wydziału
– powiedziała podczas wręczenia statuetek prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, obecna dziekan Wydziału ZIF. 
Następnie w imieniu wszystkich dziekanów Wydziału głos zabrała prof. Wanda Ronka-Chmielowiec.

dziekani_wydzialu
Dziekani Wydziału (od lewej): prof. Józef Dziechciarz, prof. Ewa Stańczyk-Hugiet,
prof. Stanisława Bartosiewicz, prof. Andrzej Gospodarowicz,
prof. Wanda Ronka-Chmielowiec i prof. Janusz Łyko


Ostatnią, niezwykle przyjemną dla wszystkich chwilą Rady było złożenie na ręce dziekana Wydziału listów okolicznościowych, gratulacji oraz podarunków okolicznościowych. Jubileuszowy tort natomiast, podany po zakończeniu posiedzenia, był zdecydowanie najsłodszym akcentem tego niezapomnianego, pierwszego dnia obchodów święta Wydziału.

tort_jubileuszowy

Drugi dzień obchodów wypełniła Konferencja Zarządzanie – Informatyka – Finanse. Stan. Perspektywy, którą poprowadził profesor Józef Dziechciarz. W pierwszej jej części wykłady wygłosili honorowi prelegenci: 
 • prof. dr hab. Witold Abramowicz,
 • prof. dr hab. Czesław Domański, 
 • prof. dr hab. Aldona Kamela–Sowińska, 
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, 
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak. 

W drugiej odbył się panel pt. „Uczelnie a biznes z udziałem znamienitych przedstawicieli praktyki zawodowej”.

29 września w Sali Balowej Zamku Topacz odbyła się gala jubileuszowa, podczas której okolicznościowymi wyróżnieniami uhonorowani zostali emerytowani profesorowie naszego Wydziału. Urok miejsca pozwolił również w mniej formalnej atmosferze spędzić wspólnie czas, wspominać minione lata oraz podyskutować o przyszłości.

Korzystając z okazji, słowa podziękowania należy skierować do komitetu organizacyjnego Jubileuszu w składzie: prof. Sylwia Przytuła, dr Natalia Szozda,  prof. Bożena Ryszawska, dr Marek Wąsowicz, prof. Iwona Chomiak-Orsa i dr Aleksandra Łakomiak (na zdjęciu poniżej) za wysiłek włożony w jego przygotowanie.

komitet_organizacyjny

Wyjątkową oprawę muzyczną Rady Wydziału zapewnił chór pod dyrekcją pani dyrygent Magdaleny Truszkowskiej-Reut.

galla

Podziękowania kierujemy także do Jolanty Domaradzkiej za wsparcie procesu przygotowania księgi jubileuszowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego święta naszego Wydziału.


Na zakończenie życzenia dziekana Wydziału, prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet:
Życzyłabym sobie, aby przekroczenie 40 lat nie wiązało się z kryzysem wieku średniego. Liczę, że wyłonią się nowe pomysły, inicjatywy, które mogą coś zmienić, podtrzymując jednocześnie naszą odrębność i wyjątkowość, przez co najmniej następne 40 lat. 
Warto pamiętać jak wiele łączy tych, którzy na Wydziale byli i są, i jak wiele mają ze sobą wspólnego. Życzę więc nam wszystkim, nieustannego starania się, by Wydział był zawsze atrakcyjny dla pracowników, studentów i społeczności lokalnych oraz przedstawicieli biznesu.

Refleksje pojubileuszowe

Refleksja prof. Stanisławy Bartosiewicz
Kiedy myślę o jubileuszu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów to podstawowe skojarzenie dotyczy postaci pierwszego dziekana prof. Władysława Bukietyńskiego. Oczywiście głównymi inicjatorami powstania nowego wydziału uwzględniającego w badaniach i dydaktyce m.in. informatykę, byli profesorowie Zdzisław Hellwig i Władysław Bukietyński, ale orędowników tej inicjatywy było wielu.
Z Władysławem Bukietyńskim znaliśmy się od czasów studiów. Dlatego też, kiedy prof. Bukietyński zaproponował mi, a wręcz zachęcał bym podjęła się funkcji prodziekana – zgodziłam się. Nasza współpraca dziekańska trwała dwie kadencje. Była zgodna i sprawna. Podział obowiązków był jednoznaczny. Bukietyński był „ministrem spraw zagranicznych” czyli kontaktował się z kierownictwem uczelni, patronował współpracy naukowej, brał udział w różnych zewnętrznych imprezach. Ja była „ministrem spraw wewnętrznych” i odpowiadałam za współpracę ze studentami i prorektorami ds. dydaktyki. Organizowaliśmy wydział od podstaw, musieliśmy więc ustalić profil edukacyjny, kierunki, przedmioty nauczania. A nasze działania wspierała z niezwykłą skutecznością p Renata Bernaś, kierowniczka dziekanatu. Myślę, że do tego stopnia polubiłam pracę w dziekanacie, iż mimo że angażowała mi wiele czasu, zgodziłam się wystartować w wyborach tym razem już na stanowisko dziekana. I społeczność wydziału powierzyła mi tę funkcję kolejno przez dwie kadencje.
Profesor Bukietyński fizycznie był postury niewielkiej, ale umysł miał niezwykły. Utrwalił się w mojej pamięci przykład jego wystąpienia podczas procedury habilitacyjnej. Uczestniczący w kolokwium zadali kilkanaście pytań dotyczących jego pracy naukowej. Po krótkiej chwili Władysław Bukietyński wygłosił – uwzględniający odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania – spójny merytorycznie, logicznie ułożony, piękny naukowo wykład o swojej pracy na temat badań operacyjnych. Byłam zauroczona tą prezentacją.
Jakie nazwiska wybitnych wychowanków wspomina Pani Profesor?
Napisałam książkę Ekonometria wrocławska, tam przedstawiłam sylwetki matematyków, ekonometryków, statystyków, logistyków. Pokazałam w niej drzewa genealogiczne „naukowych dzieci” i „naukowych wnuków” mistrza Jana Falewicza. Zachęcam do zapoznania się z treścią moich przemyśleń.
Natomiast myśląc o wybitnych wychowankach naszej uczelni Władysław Bukietyński znowu jest na pierwszym planie. Przypomina mi się bowiem taka anegdota. Na posiedzeniu Rady Wydziału jedna z  osób, podczas dyskusji na temat publikacji matematyka zabrała głos w sprawie tytułu pracy. Tytuł ten brzmiał O nędzy. Osoba ta stwierdziła „to zły tytuł dla pracy naukowej, nie powinno się w tytule używać zwrotu zaczynającego się od O, taka forma jest przeznaczona dla eseistów”. Władysław Bukietyński zareagował natychmiast. „O, a ja znam takich dwóch eseistów, jeden napisał O obrotach ciał niebieskich, a drugi O teorii względności.” Uważam, że tę anegdotę należy wyryć w spiżu i zamieścić tam gdzie jest tablica i sala im. Władysława Buketyńskiego, to czołowa anegdota naszej uczelni. Władysław Bukietyński miał zaletę która francuzi nazywają l`esprit de la répartie – potrafił błyskawicznie wykryć zależności i skojarzyć fakty interpretując je celnie. Niestety ja u siebie widzę inną cechę – umiem świetnie zripostwoać każdą sytuację, ale już post-factum.
Chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć o sobie w roli prodziekana i dziekana. Z chwilą utworzenia naszego wydziału część studentów przejęliśmy z Wydziału Gospodarki Narodowej dlatego mieliśmy studentów wszystkich lat. W tym pierwszym okresie studiowało blisko 500 osób. Wszystkich znałam z imienia i nazwiska. Miałam z nimi świetny kontakt, przychodzili, zwierzali mi się, rozmawialiśmy poruszając wiele życiowych (lecz nie tylko) tematów. Wydaje mi się, że ja osobiście i pani Renata Bernaś miałyśmy dla naszych studentów wiele życzliwości, sympatii i tolerancji. Dlatego ten czas wspominam z wielką nostalgią.
Podsumowując, mam przyjemność powiedzieć: niech żyje mój kochany Wydział z profesorami, kadrą naukowo-dydaktyczną, administracją, studentami i absolwentami. Życzę wszystkim wymienionym wytrwałego, gorliwego, owocnego dążenia do poznania prawidłowości rządzących naszą planetą Ziemią, krążącą w bezkresnym wszechświecie. Życzę by nabyta tak wiedza służyła polepszeniu relacji człowieka i przyrody.
Rozmawiały prof. Sylwia Przytuła i Lucyna Wasylina


Wywiad z Profesorem Andrzejem Stanisławem Barczakiem
 barczak_1


Panie Profesorze, proszę podzielić się wrażeniami  z uczestnictwa w Jubileuszu 40-lecia  Wydziału ZIF, dotyczącymi organizacji posiedzeń  wszystkich Komitetów PAN,  uroczystej Rady Wydziału, konferencji oraz oprawy organizacyjnej i jubileuszowej gali.
Jubileusz 40-lecia Wydziału ZIF był fantastyczny. Po raz pierwszy spotkali się członkowie 4 Komitetów naukowych PAN z dziedziny ekonomii i oprócz wystąpień oficjalnych odbyło się bardzo wiele rozmów kuluarowych, w których dzieliliśmy się doświadczeniami w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Szczególnie owocna była Gala w Zamku Topacz, bo w znakomitej atmosferze odbywały się przyjazne rozmowy, a bez takich przyjaźni trudno mówić o postępie w badaniach naukowych.
Organizacja Jubileuszu była na znakomitym europejskim poziomie i uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników. Dla mnie była to szczególna okazja do spotkania z moimi Przyjaciółmi i znajomymi, których dawno nie widziałem.

Jakie szczególne doświadczenia i wspomnienia wiążą Pana Profesora z Wydziałem ZIF na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu?
 Byłem częstym gościem Wydziału ZIF od ponad 40 lat (obrony prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł naukowy profesora). Oczywiście na czele są spotkania w ramach cyklicznych konferencji Polski Południowej. Przyjaźniłem się z wieloma Profesorami poczynając od profesorów Zdzisława  Hellwiga, Władysława Bukietyńskiego, rektora Andrzeja Baborskiego, Urszuli Siedleckiej i wielu innymi, którzy są już w innym wymiarze. Wspominam wspaniałe spotkania na seminariach naukowych w latach 60-tych i 70-tych. Dawniej, gdy wysiadłem z pociągu, z dworca kierowałem się na komin przy ul. Komandorskiej, a potem na gmach Poltegoru, a teraz Sky Tower. Z radością obserwuję rozwój naukowy młodych adeptów nauki oraz nowe piękne obiekty. Jako „pokorne cielę” dwie matki ssę: Alma Mater UE w Katowicach i Alma Mater UE we Wrocławiu – jako jej doktor honoris causa.

Każdy Jubileusz, a w szczególności 40-lecia, skłania do refleksji nad  przyszłością. Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się dziś wydziały nauk  ekonomicznych w obszarze naukowo-badawczym i dydaktycznym? W jakim kierunku  rozwojowym powinny zmierzać wydziały wobec nadchodzących zmian w nauce w Polsce i w Europie?
Wyzwania dla szkolnictwa wyższego a szczególnie Wydziału ZIF to intensywne rozwijanie  badań naukowych podstawowych oraz zastosowań, ale w równowadze. Zrównoważony rozwój jest szczególnie ważny i dla rozwoju osobistego, i dla społeczności  naukowców. A przeszkód w tym zakresie jest bardzo wiele (punktacja prac naukowych, obniżenie wymagań awansu naukowego i organizacyjnego, kłopoty finansowe szkół wyższych). Ufam, że Wydział ZIF poradzi sobie z tym doskonale i będzie w gronie najlepszych wydziałów w Europie.

Panie Profesorze, dziękuję bardzo za chęć podzielenia się wrażeniami z naszego Jubileuszu!

Rozmawiała prof. Sylwia Przytuła

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet - dziekan Wydziału ZIF; dr Marek Wąsowicz - prodziekan ds. strategii i rozwoju Wydziału ZIF
WydrukujWyślij do znajomego

Kolumna zdarzeńzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem